MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Udhëzimet Administrative

Udhëzim Administrativ MA-NR.30/2007 të dt. 17.12.2007 për plotësimin dhe ndryshimin e Udhëzimit Administrativ nr.07/2003 i dt. 17.12.2003 për Themelimin, Përgjegjësitë dhe organizimin e Agjencisë Pyjore të Kosovës. 17.12.2007Udhëzim Administrativ MA-NR.29/2007 të dt.14.12.2007 Për caktimin e formës dhe përmbajtjes së të dhënave në fitocertifikatën për eksport, ri-eksport dhe fitocertifikatën për qarkullim të brendshëm të bimëve, produkteve bimore dhe objekteve tjera.14.12.2007Udhëzim Administrativ MA-NR.22/2007 të dt. 29.11.2007 për mbrojtjen e pyjeve nga zjarri 29.11.2007Udhëzim administrativ MA-NR.24/2007 të dt. 27.11.2007 për peshkim sportiv - rekreativ dhe mjetet dhe pajisjet për peshkim sportiv rekreativ 27.11.2007Udhëzim Administrativ MA-NR.26/2007 të dt.26.11.2007 për luftimin dhe çrrënjosjen e sëmundjes së Tuberkulozit, Brucelozës dhe Leukozës tek gjedhet 26.11.2007UDHËZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 25/2007 Për amandamentimin e Udhëzimit Administrativ MANR. 18/2005 i dt. 06.07.2005 për kontrollin veterinar të importit, kalimit transit të produkteve ushqimore dhe joushqimore me origjinë shtazore, të kafshëve të gjalla dhe të materialit për mbarështimin e kafshëve12.11.2007Udhëzim Administrativ MA-NR.12/2007 të dt.14.09.2007 për Federatën e Gjahtarëve të Kosovës 14.09.2007Udhëzim Administrativ MA-NR-11/2007 të dt.14.09.2007 për sezonën e gjuetisë 14.09.2007Udhëzim Administrativ MA-NR. 23/2007 të dt.14.09.2007 programi për aftësimin e kuadrove në gjueti14.09.2007Udhëzim Administrativ MA-NR.10/2007 të dt. 14.09.2007 kriteret e caktimit të zonave dhe procedurat për themelimin e vendgjuetive.14.09.2007SHTOJCA Masat për vlerësimin e rrezikshmërisë nga zjarri pyjor14.08.2007Udhëzim Administrativ MA-NR.21/2007 të dt.14.08.2007 për funksionin, kompetencat dhe përgjegjësitë e Laboratorit Veterinar dhe të Ushqimit të Kosovës14.08.2007Udhëzim Administrativ MA-NR.18/2007 të dt. 14.08.2007 për aktivitet profesionale veterinare në Odën e Veterinarëve të Kosovës.14.08.2007Udhëzim Administrativ MA-NR.20/2007 të dt. 10.08.2007 për përcaktimin e kritereve për kontrollimin zyrtar të cilësisë, paketimit, etiketimit, tregtimit dhe kontrolleve tjera të nevojshme të materialit fidanor.10.08.2007Udhëzim Administrativ MA-NR.17/2007 të dt. 10.08.2007 për formimin dhe funksionimin e shërbimit rregullues dhe bordit këshillues për plehrat artificiale.10.08.2007Udhëzim Administrativ MA-NR.19/2007 të dt. 10.08.2007 për lejimin e importit, pasimit në treg dhe përdorimin e pesticideve të autorizuara.10.08.2007Udhëzim Administrativ MA-NR-15/2007 të dt. 01.08.2007 për ndryshim dhe plotësim të Udhëzimit Administrativ MA-NR.25/2005 për shitjen e trungjeve pyjore dhe asortimenteve drusore.01.08.2007Udhëzim Administrativ MA-NR.16/2007 të dt. 01.08.2007 për ndryshim dhe plotësim të Udhëzimit Administrativ MA-NR.12/2005 për caktimin e çmimeve taksave për shfrytëzimin e produkteve pyjore-drunore, jo drunore dhe për shërbime profesionale - teknike.01.08.2007Udhëzim Administrativ MA-NR.06/2007 të dt. 22.06.2007 për përcaktimin e tarifës së çmimeve për shërbimet e kontrollit fitoanitar22.06.2007Udhëzim Administrativ MA-NR.14/2007 të dt. 22.06.2007 Regjistrimi i prodhimtarisë për përcaktimin e vlerës gjenetike të kafshëve riprodhuese 22.06.2007Udhëzimi Administrativ MA-Nr.08/2007 të dt. 07.06.2007 për caktimin e taksave për eksport dhe Rieksport. 07.06.2007Udhëzim Administrativ MA-NR.13/2007 të dt. 06.06.2007 për licencimin e subjekteve afarist që kryejnë veprimtari të grumbullimit, deponimit dhe tregtimit të lëkurave me prejardhje nga kafshët e gjalla.06.06.2007Udhëzim Administrativ MA-NR.07/2007 të dt. 21.05.2007 për përmbajtjen, formën dhe procedurat e mbajtjes së shënimeve mbi sasinë, llojin dhe varietetin e materialit fidanor të prodhuar, tregtuar dhe asgjësuar.21.05.2007Udhëzim Administrativ MA- NR.03/2007 të dt. 14.03.2007 për plotësimin dhe ndryshimin e Udhëzimit Administrativ MA-Nr.12/2004 për regjistrimin e prodhuesve të materialit Fidanor 14.03.2007Udhëzim Administrativ MA-NR.04/2007 të dt. 14.03.2007 për plotësimin dhe ndryshimin e Udhëzimit Administrativ MA-NR.14/2004 për regjistrimin, licencimin dhe caktimin e taksës për importuesit, eksportuesit dhe tregtuesit e materialit Fidanor14.03.2007Udhëzim Administrativ MA-NR.05/2007 të dt.13.03.2007 për përcaktimin e kushteve të tregjeve të kafshëve13.03.2007UDHËZIM ADMINISTRATIV MA-NR. 02/2007 Për plotësim dhe ndryshimin e Udhëzimit Administrativ MA- NR. 07/2005 të dt. 31 Mars 2005 për Caktimin e Kushteve për Licencimin e Subjekteve Afarist që Kryejnë Veprimtari të Qarkullimit, Importimit të Produkteve Mjekësore Veterinare dhe Pajisjeve Mjekësore Veterinare, me Shumicë dhe Pakicë13.02.2007
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30