MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Departamenti për Integrim Evropian dhe Kordinim të Politikave

Departamenti për Integrim Evropian dhe Koordinim te Politikave ne kuadër te MBPZhR është themeluar me vendim te Sekretarit te Përgjithshëm te ministrisë duke u bazuar ne nenin 2 dhe 6 për zbatimin e rregullores nr 01/2011 për DIEKP ne kuadër te ministrive dt. 18/03/2011, e cila rregullon ne mënyrë unike, organizimin, përgjegjësit dhe funksionimin e DIEKP ne te gjitha ministrit e qeverise se Kosovës.

Funksionet e departamentit

Detyrat dhe përgjegjësit e këtij Departamenti më gjerësisht janë të përcaktuara në Rregulloren e lartpërmendur të Qeverisë.

Në kuadër të Departamentit për integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave
bëjnë pjesë:

1. Divizioni për Integrim Evropian;
2. Divizioni për Koordinim të Politikave.

Kontakti:

Sebahate Haradinaj – Drejtore në Departamentin   për  Integrime  Evropiane  dhe  Koordinim të Politikave
Tel: +383(0)38 211 125
E-mail: [email protected]

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31