REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Divizioni për Buxhet dhe Financa

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Buxhet dhe Financa janë:

-    Përgatitë propozimet buxhetore
-    Koordinon çështjet buxhetore për të gjitha strukturat administrative të ministrisë
-    Përcjellë dhe raporton mbi ekzekutimin buxhetor
-    Siguron që shpenzimet financiare janë bërë në përputhje me rregullat dhe procedurat buxhetore;
-    Menaxhon rezervat e parasë dhe siguron se kontrolli i brendshëm financiar është i bazuar në parimet e llogaridhënies;
-    Siguron bashkëpunim të ngushtë me auditorin e brendshëm dhe të jashtëm në përgatitjen e pasqyrave buxhetore dhe financiare të auditimit.

Kontakti:
Personi kontaktues: Bahrije Simnica/Shef i Divizionit
Tel: (038)200 38881
E-mail: [email protected]

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31