REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Divizioni për Buxhet dhe Financa

2Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Buxhet dhe Financa janë:

-    Përgatitë propozimet buxhetore
-    Koordinon çështjet buxhetore për të gjitha strukturat administrative të ministrisë
-    Përcjellë dhe raporton mbi ekzekutimin buxhetor
-    Siguron që shpenzimet financiare janë bërë në përputhje me rregullat dhe procedurat buxhetore;
-    Menaxhon rezervat e parasë dhe siguron se kontrolli i brendshëm financiar është i bazuar në parimet e llogaridhënies;
-    Siguron bashkëpunim të ngushtë me auditorin e brendshëm dhe të jashtëm në përgatitjen e pasqyrave buxhetore dhe financiare të auditimit.

Kontakti:
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31