MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Udhëzimet Administrative

LISTË DISTRIBUIMI
Thirrje për aplikim
28.12.2015
UDHEZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR)- NR. 08/2015 Per formen, permbajtjen dhe procedurat e dhenies se licences per personion juridik per ofrimin e sherbimeve e keshilluese per bujqesi dhe zhvillim rural 10.11.2015UDHEZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. 13/2015 Per kushtet dhe procedurat e punes se sherbimit keshillues te personit juridik qe ofron sherbime keshilluese ne bujqesi dhe zhvillim rural 10.11.2015UDHEZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR)- NR. 10/2015 Per zbatimin e metodave te punes nga ofruesi i sherbimit keshillues per bujqesi dhe zhvillim rural 10.11.2015UDHEZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. 07/2015 Per formen, permbajtjen dhe procedurat e dhenies se provimit profesional dhe certifikates per keshilltare per bujqesi dhe zhvillim rural10.11.2015UDHEZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. 12/2015 Per formen dhe permbajtjen e planit vjetor te tranimit per keshilltare per bujqesi dhe zhvillim rural 10.11.2015UDHEZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. 09/2015 Per formen,permbajtjen dhe procedurat e mirembajtjes se regjistrit per ofruesit e sherbimeve keshilluese per bujqesi dhe zhvillim rural 10.11.2015UDHEZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. 11/2015 Per permbajtjen, punen dhe autorizimet e komisionit per mbikqyrjen e sherbimeve keshilluese per bujqesi dhe zhvillim rural 10.11.2015UDHEZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR)- NR. 05/2015 PER PLOTESIMIN DHE NDRYSHIMIN E UDHEZIMIT ADMINISTRATIV (MBPZHR)- NR. 15/2014 PER VENDOSJ EN E KAFSHEVE TE GJALLA NE KARANTINE28.10.2015UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. 05/2015 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 12/2012 PËR IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN E KAFSHËVE28.10.2015UDHEZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. 04/2015 KRITERET PER MBESHTETJE TE STRATEGJIVE ZHVILLIMORE LOKALE-QASJA LEADER PER VITIN 201528.10.2015UDHEZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. 06/2015 PER PLOTESIMIN DHE NDRYSHIMIN E UDHEZIMIT ADMINISTRATIV NR. 12/2012 PER IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN E KAFSHEVE28.10.2015UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. 3/2015 PËR PËRCAKTIMIN E FORMËS, PËRMBAJTJES DHE MËNYRËN E DHËNIES SË LICENCËS PËR GRUMBULLIMIN, PËRPUNIMIN INDUSTRIAL TË DUHANIT DHE PRODUKTEVE TË TIJ12.10.2015Udhëzues për aplikantët e granteve
Nënmasa 303.2 “ ZBATIMI I STRATEGJIVE ZHVILLIMORE LOKALE- QASJA LEADER” Aktiviteti i parë –“Funksionalizimi i GLV-ve të përzgjedhura 2015 dhe RrZhR”
11.09.2015
Udhëzim Administrativ (MBPZHR) nr.01/2015 për masat dhe kriteret e përkrahjes në bujqësi dhe zhvillim rural për vitin 201527.06.2015Udhëzim Administrativ (MBPZHR) nr. 02/2015 për pagesa direkte në bujqësi për vitin 201527.06.2015Udhëzim Administrativ (MBPZHR) NR. 09/2014 për caktimin e kritereve mbështetëse për organizatat dhe shoqatat e prodhuesve dhe përpunuesëve të produkteve bujqësore dhe agro-ushqimore18.03.2015
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30