MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Divizioni i Verëtarisë

1.    Detyrat dhe përgegjsitë e Divizionit të Verëtarisë janë: 1. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve e politikave dhe strategjisë zhvillimore në Verëtari;

2. Përgatit planin strategjikë për zhvillimin e Verëtarisë;
 
3. Bën menaxhimin e kërkesave për numrin e sigurisë (NZK);

4. Krijon kushte për trajnime dhe ngritje të kapaciteteve humane në vlerësimin analitikë dhe organoleptikë të verës;

5. Lëshimin e dokumenteve rreth kontrollit të kualitetit të verës;

6. Menaxhon dhe organizon procesin e vlerësimit organoleptikë të verës;

7. Pranon raporte të kontrollit nga Inspektorët përkatës;

8. Kontrollon raportet e të dhënave të deklaruara nga kompanitë prodhuese për prodhimin vjetor dhe stoqet;

9. Harton procedura rreth formimit të komisioneve profesionale që kanë të bëjnë me kontrollin e kualitetit të verës;

10.Përgjigjet në ankesat e kompanive prodhuese të verës;

11.Përgatite dhe shpërndan raporte nga Verëtaria për palët e interesit.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30