MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Udhëzimet Administrative

Udhëzim Administrativ Nr.33/2008, për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 29/2005, zgjedhja, dëmkimi, shënjimi, i asortimenteve drusore fletëpërcjelljet dhe rendi, dt. 22.12.2008.22.12.2008Udhëzim Administrativ Nr.32/2008 për parandalimin, kontrollimin, luftimin dhe eradikimin e sëmundjes së Salmonelozës tek shpezët, dt. 16.12.2008. 16.12.2008Udhëzim Administrativ Nr.30/2008, për Farmakovigjilencën Veterinare, dt.22.10.2008.22.10.2008 Udhëzim Administrativ Nr. 29/2008, dt. 22.10.2008 për parandalimin, kontrollin, luftimin dhe eradikimin e sëmundjes së Babeziozës Piroplazmozës tek gjedhet, delet, dhitë dhe qentë.22.10.2008Udhëzim Administrativ Nr.31/2008 për regjistrimin dhe licencimin e pemishteve amë për mbishartesa dhe nënshartesa për pemë frutore dhe hardhi, dt. 15.10.2008.15.10.2008Udhëzim Administrativ Nr.27/2008, dt.04.08.2008 për kontrollin dhe monitorimin e sëmundjes së Rinotrakeitit Infektiv dhe Diaresë Virale të Gjedhit.04.08.2008Udhëzim Administrativ Nr.26/2008, dt.30.07.2008 për inspektimet fushore të drithërave të bardha.30.07.2008Udhëzim Administrativ Nr.25/2008, dt.07.07.2008 për riprodhimin e kafshëve 07.07.2008Udhëzim Administrativ Nr.23/2008, dt. 09.06.2008 për licencimin e subjekteve juridike për planifikime dhe projektime në fushën e pylltarisë.09.06.2008Udhëzim Administrativ Nr.20/2008 për krijimin e regjistrit të prodhuesve, importuesve, eksportuesve, deponuesve dhe shpërndarësve të bimëve, produkteve bimore dhe objekteve tjera në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural të dt.31.03.200831.03.2008Udhëzim Administrativ Nr.09/2008 për licencimin e aktiviteteve të Akuakulturës të dt.31.03.2008 31.03.2008Udhëzim Administrativ Nr.19/2008 Për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ MA-NR. 26/2005 Mbi masat për monitorimin e materieve të caktuara dhe mbetjeve të tyre në kafshët e gjalla dhe produktet me prejardhje shtazore dt.31.03.2008.31.03.2008Udhëzim Administrativ Nr.21/2008 për përcaktimin e procedurave për pranimin e mostrave për analiza të dt. 31.03.2008.31.03.2008Udhëzim Administrativ Nr.17/2008 për përcaktimin e cilësisë së vezëve të dt. 28.03.200828.03.2008Udhëzimi Administrativ Nr.14/2008 për kategorizimin e materialit fidanor dt.27.03.200827.03.2008Udhëzim Administrativ Nr.16/2008 për dokumentet zyrtare të identifikimit për inspektorët e gjuetisë të dt.27.03.2008.27.03.2008Udhëzim Administrativ Nr.15/2008 për parandalimin, luftimin dhe çrrënjosjen e sëmundjeve infektive të bletëve të dt. 26.03.2008.26.03.2008UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.13/2008 Për njohjen dhe pranimin e hibrideve të misrit 26.03.2008Udhëzim Administrativ Nr.10/2008 për trofetë e kafshëve të egra të dt. 21.03.2008.21.03.2008UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.08/2008 për përmbajtjen, mënyrën e hartimit dhe procedurat e aprovimit të planeve menaxhimit në vendgjueti të dt. 21.03.2008.21.03.2008UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.12/2008 Për testimin e Vlerave Kultivuese Përdoruese VKP të Kultivarëve të Patates 20.03.2008UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.11/2008 Për Njohjen dhe Pranimin e Kultivarëve të Drithërave të Bardha 20.03.2008UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 06/2008 Për parandalimin, kontrollin, luftimin dhe çrrënjosjen e sëmundjes së Plasjes Anthrax-it11.03.2008Udhëzim Administrativ Nr. 5/2008 për mbarështimin e kërmijve dhe vënien në qarkullim të prodhimeve të tyre të dt. 11.03.2008.11.03.2008UDHËZIM ADMINISTRATIV NR 07/ 2008 Për luftimin dhe çrrënjosjen e sëmundjes së Brucelozës tek delet, dhitë dhe derrat06.03.2008UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 04/2008 PËR KULTIVIMIN, GRUMBULLIMIN, QARKULLIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E PRODUKTEVE PYJORE JODRUSORE06.03.2008UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 03/2008 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E LICENCAVE PËR KRYERJEN E PUNIMEVE NË PYJE DHE TOKA PYJORE 06.03.2008UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 02/ 200803.03.2008UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 01/ 2008 PËR SHËRBIMIN E ROJËS SË GJUETISË03.03.2008Udhëzim Administrativ Nr. 18/2008 Për kushtet veterinare shëndetësore të objekteve për mbarështimin, prodhimin dhe vënien në qarkullim të peshqve, gaforreve dhe produkteve të tyre27.01.2008Udhëzimi Administrativ Nr.22/2008 të dt. 16.05.2008 për lejimin e vendosjes në treg përdorimit të substancave aktive dhe regjistrimin e emrit komercial të produkteve për mbrojtjen e bimëve që përmbajnë substanca aktive të lejuara për përdorim 27.01.2008Udhëzim Administrativ Nr.24/2008, dt. 13.06.2008 për regjistrat e brendshëm dhe të jashtëm të ndërmarrjeve prodhuese, rrushit, verës dhe prodhimeve tjera nga rrushi dhe vera 27.01.2008UDHËZIMIN ADMINISTRATIV NR. 34/2008 Për Përcaktimin e Territorit Vreshtar në Kosovë27.01.2008
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31