REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Departamenti i shërbimeve këshillimore dhe teknike

Përshkrimi i detyrave të punës për Departamentin e Shërbimeve Këshilluese dhe Teknike (DSHK&T):

 1. Organizimi, koordinimi dhe zbatimi i të gjitha aktiviteteve të shërbimeve këshilluese në nivel të Republikës së Kosovës;
 2. Koordinimi, organizimi dhe përkrahja e qendrave komunale informative këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural;
 3. Përkrahje e këshilltarëve komunal në fushat e specializuara në blegtori, prodhimtari bimore, çështjet ligjore, barazi gjinore, çështjet sociale dhe zhvillim rural;
 4. Hartimi i programeve dhe planeve vjetore, si dhe planeve afat - mesme për shërbimet  këshilluese, duke bashkëpunuar me përfaqësuesit e të gjitha qendrave informative këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural;
 5. Përgatitja e materialeve për ekstension, praktikave të mira këshilluese, broshura, fletëpalosje, mesazhe, si dhe përhapjen e tyre përmes qendrave komunale informative këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural;
 6. Përkrahje e zbatimit të programeve për bujqësi dhe zhvillim rural, si dhe pagesat direkte duke ofruar konsultime dhe përhapë të gjitha informacionet për programe për mënyrën e zbatimit;
 7. Përkrahje e fermerëve  me trajnime në fushat e specializuara në blegtori, prodhimtari bimore, çështje ligjore, barazi gjinore dhe zhvillim rural;
 8. Trajnimi i këshilltarëve në nivel komunal dhe qendror – fushat e përgjithshme dhe të specializuara (prodhimin e bimëve, mbarështimi i kafshëve, ekonomisë, marketingu, etj.);
 9. Trajnimi i metodave speciale dhe mjeteve komunikuese për ofrimin e këshillave;
 10. Organizimi i vizitave studimore brenda Kosovës dhe jashtë saj për shkëmbimin e praktikave më të mira  dhe përvojat e fituara;
 11. Organizmi dhe mbajta e seminareve, demonstrimet, ekspozitat bujqësore, etj;
 12. Propozimi i politikave për shërbimet këshilluese duke marr parasysh planin kombëtar për bujqësi dhe zhvillim rural dhe kërkesat e fermerëve dhe komunitetit;
 13. Hartimi i planit vjetor, afat mesëm dhe afatgjatë për shërbimin këshillues për bujqësi dhe zhvillim rural.
 14. Udhëheqësi i Departamentit të Shërbimeve Këshilluese dhe Teknike raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.


Drejtori:
Hysni Thaçi,
[email protected];
tel . ctx. 38-513;  044/786 820.

Divizioni i Shërbimeve Teknike:
Shef i divizionit, Hasan Sejfijaj,
[email protected];
tel ctx. 38-463; 044/317 035

Divizioni i Shërbimeve Fushore të Ekstenzionit: shef i divizionit,
Shaban Dreshaj,
[email protected];
tel. ctx. 38-635;    044/220 172.

Divizioni për Informim, Bashkëpunim, Monitorim dhe Trajnim:
Shef i divizionit, Tahir Halitaj,
[email protected];
tel. ctx. 38-426 ; 044/138 494

 • H
 • M
 • M
 • E
 • P
 • Sh
 • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30