MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Departamenti Ligjor

Departamenti Ligjor ka këto detyra dhe përgjegjësi:

 1. Koordinon dhe merr pjesë në hartimin e akteve normative në bashkpunim të ngushtë  me kabinetin e ministrit me Depertamentet dhe njësitë  tjera organizative nga fushëveprimtaria e ministrisë:
 2. Është përgjegjës për finalzimin e projektaktit normative;
 3. Në bashkpunim me depertamentet, njësitë apo personat përgjegjës për hartimin  e projekt akteve normative siguron përputhshmërinë e akteve normative të propozuara nga Ministria me legjeslacionin e aplikueshëm në Republikën e kosovës si dhe legjeslacionin e Bashkimit Europian- Acquis të BE-së, duke përfshirë  përgaditjen e Dekaratës së Përputhshmërisë  ( DeP) dhe  Tabelat e përputhshmërisë (TeP);
 4. Jep opinione ligjore të kërkuara, nga fushëveprimi i ministrisë;
 5. Bashkpunon me Zyrën Ligjore për përgaditjen, monitorimin dhe raportimin e Programit Legjislativ dhe për aktivitetet tejra që ndërlidhen me procesin e hartimit të legjislacionit;
 6. Identifikon problemet te zbatimit të akteve normative;
 7. Bashkpunon me ministrinë e Drejtësisë për përfaqsimin e Ministrisë në Gjykatë;
 8. Koordinon aktivitetet për zbatimin e legjislacionit me njësitë përkatëse të Ministrisë si dhe me ministritë tjera dhe Qeverinë;
 9. Mban dhe përditson regjistrin e akteve nënligjore të Ministrisë;
 10. Dërgon aktet nënligjore në Zyren Ligjore  pas miratimit nga ministri;  
 11. Siguron përmbushjen e detyrave ligjore në zbatimin e ligjit dhe dispozitave tjera nga fushëveprimi i Ministrisë;
 12. Harton propozim vendime, propozime të materialeve të ndryshme të kërkuara nga Sekretari dhe Ministri;
 13. Kryen detyra tjera të përcaktura me legjeslacionin përkatës.


Depertamneti Ligjor përbëhet nga  dy divizione:

 1. Divizoni pë hartiin dhe  harmonzimin e legjislacionit ;
 2. Divizioni për mbikqyrjen e zbatimit të legjeslacionit, mbështjetjes ligjore dhe të bashkpunimit ndërkombtarë në fushen e legjeslacionit .


Kontakti:

Isah Rudaku – U.d. Drejtor i Departamentit Ligjor 

Tel:   +383(0)38/200-38-478
E-mail: [email protected]
          

 • H
 • M
 • M
 • E
 • P
 • Sh
 • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30