MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Udhëzimet Administrative

Nr. 06/2010 për mënyrën dhe procedurat e shitjes së trungjeve pyjore dhe asortimenteve drunore nga pyjet publike, të dt. 28.06.201010.10.2011UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 09/2011 PËR MASAT DHE KRITERET E PËRKRAHJËS NË BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL PËR VITIN 201106.10.2011UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 01/2011 Për Ndryshim Plotësimin e Udhëzimit Administrativ NR.10/2010 për Ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore, dt.19.08.201006.10.2011UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 12/2011 PËR PAGESA DIREKTE NË BUJQESI PËR VITIN 201106.10.2011UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.06/2011 KRITERET PËR PËRCAKTIMIN E FERMAVE QË JANË PJESË E SISTEMIT TË MBAJTJES SË KONTABILITETIT 06.10.2011UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 16/2011 PËR CAKTIMIN E FORMËS DHE PËRMBAJTJES SË TË DHËNAVE NË FITOCERTIFIKATËN PËR EKSPORT, RI-EKSPORT DHE FITOCERTIFIKATËN PËR QARKULLIM TË BRENDSHËM TË BIMËVE, PRODUKTEVE BIMORE DHE OBJEKTEVE TJERA06.10.2011UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.07/2011 PËR REGJISTRIN E FERMEREVE06.10.2011UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 03/2011 Për Ndryshim Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MA-NR.03/2007 për regjistrimin e prodhuesve të materialit fidanor06.10.2011UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 13/2011 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV MA-NR.20/2006 STANDARDET E CILËSISË DHE KATEGORIZIMI I QUMËSHTIT TË FRESKËT06.10.2011UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.07/2011 PËR REGJISTRIN E FERMEREVE 06.10.2011UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 11/2011 PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 04/2010 PËR PAGESA DIREKTE NË BUJQËSI PËR VITIN 201006.10.2011UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 05/2011 PËR KUSHTET DHE MËNYRËN E GJUETISË06.10.2011UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 15/2011 Për damkat pyjore06.10.2011
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30