MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Udhëzimet Administrative

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.09/2021 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.02/2020 PËR MASAT DHE KRITERET E PËRKRAHJES PËR ZHVILLIM RURAL PËR VITIN 2020 - 202101.11.2021UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 07/2021 PËR PAGESAT DIREKTE NË BUJQËSI PËR VITIN 202101.09.2021UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR.06/2021 - PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR.MA 14/2004 PËR REGJISTRIMIN, LICENCIMIN DHE CAKTIMIN E TAKSËS PËR IMPORTUESIT, EKSOPRTUESIT DHE TREGTUESIT E MATERIALIT FIDANOR, TË NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MA NR.04/2007 TË DATËS:14.03.2007 DHE UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR.04/2011 TË DATËS: 24.04.201105.05.2021UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. 05/2021 - PËR NDRYSIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR.08/2009 PËR CAKTIMIN E TAKSËS PËR REGJISTRIMIN E SUBJEKTEVE, TESTIM TË VARIETETEVE PËR VLERËN KULTIVUESE PRODHUESE DHE SHTYPJEN E ETIKETAVE PËR FARËRA TË DRITHËRAVE05.05.2021UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.04/2021 - PËR REGJISTRIMIN E KULTIVUESVE TË RRUSHIT, PRODHUESVE TË VERËRAVE, VERËRAVE FTRUTORE DHE PRODHIMEVE TJERA NGA RRUSHI E VERA05.05.2021UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR - NR.03/2021 PËR CAKTIMIN E KRITEREVE PËR TREGTINË E BRENDSHME, IMPORTIN, EKSPORTIN E VERËS DHE PRODHIMEVE TJERA NGA RRUSHI DHE VERA05.05.2021UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.01/2021 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MBPZHR)-NR.01/2018 PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR PËR SHËRBIMET VETERINARE NË TEREN05.03.2021UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.01/2021 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MBPZHR)-NR.01/2018 PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR PËR SHËRBIMET VETERINARE NË TEREN05.03.2021
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30