MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Udhëzimet Administrative

UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR 19/2014 Për plotësimin dhe ndryshimin e udhëzimit administrativ (mbpzhr) - Nr.16/2014 kiteret për mbështetje të strategjive zhvillimore lokale - qasja leader 04.09.2014UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR 17/2014 Për klasifikimin,ambalazhimin,etiketimin dhe shoqerimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve24.06.2014UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR 15/2014 Për vendosjen e kafshëve të gjalla në karantinë22.06.2014UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR 16/2014 Kriteret për mbështetje të strategjive zhvillimore lokale-qasje leader 28.05.2014UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR 14/2014 Për qarkullimin e kafshëve të gjalla brenda territorit të Kosovës 22.05.2014UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR 13/2014 Për procedurat e kontrollit inspektues22.05.2014UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR 12/2014 Për parandalimin,luftimin dhe asgjësimin e sëmundjes djegia bakteriale-ervinia amylovora 16.05.2014UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR 11/2014 Për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ nr.23/2008 për licensimin e subjekteve juridike për planifikime dhe projektime në fushën e pylltarisë25.04.2014UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR 10/2014 Për plotësimin dhe ndryshimin e udhëzimit administrativ ma-nr.10/2006 për cilësinë e plehrave artificiale14.04.2014UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR.09/2014 Për caktimin e kritereve mbështetëse për oganizatat dhe shoqatat e prodhuesve dhe përpunuesve të produkteve bujqësore dhe agro-ushqimore 14.04.2014UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR 18/2014 Për plotësimin dhe ndryshimin e udhëzimit administrativ (mbpzhr) - nr.02/2014 për pagat direkte në bujqësi për vitin 2014 04.04.2014UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR 07/2014 Për plotësimin dhe ndryshimin e udhëzimit administrativ nr.05/2013 për organizimin, përgjegjësitë, të drejtat dhe detyrimet e shërbimeve këshilluese të nivelit qendror, lokal si dhe formën dhe mënyren e raportimit26.03.2014UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR 04/2014 Për caktimin e kritereve për marrjen e mostrave,analizën e mushtit, verës dhe prodhimeve tjera nga rrushi dhe vera si dhe vlerësimin organoleptike të verës28.02.2014UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR 03/2014 Për formate trajtimit silvikulturorë të pyjeve dhe procedurat e shitjes së asortimentit drunor 28.02.2014UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR 02/2014 Për pagesa direkte në bujqësi për vitin 2014 18.02.2014UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR 01/2014 Për caktimin e kushteve për shënimin e verërave me prejardhje të mbrojtur gjeografike dhe shënimeve e lokaliteteve me indikacione të mbrojtura gjeografike14.02.2014UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR 05/2014 Për masat dhe kriteret e përkrahjes në bujqësi dhe zhvillim rural për vitin 2014 31.01.2014
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30