MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Udhëzimet Administrative

UDHEZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR)- NR. 13/2016 PËR PERFORMANCËN E METODAVE ANALITIKE DHE INTERPRETIMIN E REZULTATEVE21.12.2016UDHEZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR)- NR. 13/2016 PËR PERFORMANCËN E METODAVE ANALITIKE DHE INTERPRETIMIN E REZULTATEVE - Shtojca21.12.2016UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 12/2016 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR.07/2011 PËR REGJISTRIN E FERMERËVE15.12.2016UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 11/2016 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR.02/2016 PËR MASAT DHE KRITERET E PËRKRAHJES NË BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL PËR VITIN 201614.11.2016Udhëzim Administrativ (MBPZHR) nr. 06/2016 për substancat aktive farmakologjike dhe klasifikimi i tyre lidhur me limitin maksimal të mbetjeve në produkte ushqimore me prejardhje shtazore08.11.2016 UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. 10/2016 KRITERET PËR MBËSHTETJE TË STRATEGJIVE ZHVILLIMORE LOKALE – QASJA LEADER PËR VITIN 201603.11.2016UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 09/2016 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR.03/2016 PËR PAGESA DIREKTE NË BUJQËSI PËR VITIN 201619.09.2016UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 07/2016 PER NDALIMIN E PËRDORIMIT TE SUBSTANCAVE TË CAKTUARA NË BLEGTORI QË KANË VEPRIM HORMONAL OSE TIREOSTATIK DHE BETA-AGONISTËVE 19.09.2016UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 08/2016 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR.02/2016 PËR MASAT DHE KRITERET E PËRKRAHJES NË BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL PËR VITIN 201619.09.2016Udhëzim Administrativ (MBPZHR) - Nr. 05/2016 për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ (MBPZHR) nr. 01/2016 për kompensimin financiar për shërbimet veterinare në terren06.07.2016Udhëzim Administrativ (MBPZHR) Nr. 04/2016 për Licencimin e Prodhuesve dhe Ripaketuesve të Plehrave Artificial15.06.2016Udhëzim Administrativ (MBPZHR) Nr. 03/2016 për Pagesa Direkte në Bujqësi për Vitin 201624.05.2016UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 02/2016 PËR MASAT DHE KRITERET E PËRKRAHJES NË BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL PËR VITIN 201601.04.2016UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.02/2016 PËR MASAT DHE KRITERET E PËRKRAHJES NË BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL PËR VITIN 201601.03.2016UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. 01/2016 PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR PËR SHËRBIMET VETERINARE NË TEREN18.01.2016
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30