REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Dokumente/Formular

Udhëzimet për Aplikantët dhe Formularët - Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekteve/ programeve të OJQ-ve që kontribuojnë në bujqësi, zhvillimit rural dhe pylltarisë10.10.2018Regjistri i plehrave artificiale te regjistruara ne MBPZHR 15.10.201815.10.2018Regjistri i PMB-ve- 15.10.201815.10.2018FORMË APLIKIMI PËR CERTIFIKIMIN E KËSHILLTARËVE PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL16.05.2018Planin e Prokurimit te Projektit per Bujqesi dhe Zhvillim Rural te implementuar me Financim Shtese24.04.2018Fleteaplikacioni per ripaketimin e PMB27.03.2018Lista e Farërave në Republikën e Kosovës 30.10.201830.10.2018Raporti i Gjelbër 201714.02.2018NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSËSSHWM - Zyrtar i Personelit08.02.2018Njoftim Për prodhuesit dhe përpunuesit e verërave11.12.2017NJOFTIM PER KANDIDATIN E SUKSESSHEM - Asistente administrative17.11.2017Mostra e formulario per plotësim - vjelja11.12.2017Kërkesa per deklarimin e projeksionit 11.12.2017Formulari për plotësim11.12.2017NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i Transporit 421.07.2017Analiza e Sektorit të Vreshtave dhe Prodhimit të Verës 20.06.2017Tregu i Mjaltit20.06.2017Raporti i Gjelbër 201621.04.2017Njoftim Publik - Ministria e Bujqesise, Pylltarise dhe Zhvillimit Rural, gjegjesisht .Departamenti per Vreshtari dhe Veretari ne pajtim me Ligji Nr. 04/L-019, Ndryshim- Plotesim i Ligjit Nr . 02/L- 8 per vererat dhe U.A. 04/2014 per caktimin e kritereve per marrjen e mostrave, analizen e mushtit, veres dhe prodhimeve era nga rrushi dhe vera si dhe vleresirnin organoleptike te veres, shpall njoftim publik per aplikim e degustatoreve per <;ertifikim per vleresirnin organoleptike te veres.18.04.2017ENVIRONMENTAL ASSESSMENT – ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FRAMEWORK18.01.2017Formulari për autorizimin e PMB- shqip11.07.2016Fletaplikacion per plehra artificial-importim dhe tregtim11.07.2016Formulari per regjistrimin e PA shqip11.07.2016Fletaplikacion per PMB27.03.2018Formulari për identifikimin e substancave aktive- Shqip11.07.2016Fletaplikacion per plehra artificial-prodhim dhe ripaketim11.07.2016
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30