MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Grante

  

THIRRJE PËR APLIKIM PËR GRUPET LOKALE TË VEPRIMIT TË PËRZGJEDHURA DHE PËR RRJETIN PËR ZHVILLIM RURAL TË GLV-VE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËSTHIRRJE PËR APLIKIM - Për Pagesa Direkte për qumësht/litër sipas kategorive të cilësisë dhe therrjet e raportuara të gjedhit për tremujorin e parë (TM1) 2017THIRRJE PËR APLIKIM - MASA 101 "INVESTIMET NË ASETET FIZIKE NË EKONOMITË BUJQËSORE" SEKTORI I PEMËVE, SEKTORI I RRUSHIT.THIRRJE PËR APLIKIM PËR FERMERËT DHE EKONOMITË BUJQËSORE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËSTHIRRJE PËR APLIKIM - Masa 103 - "INVESTIMET NË ASETET FIZIKE NË PËRPUNIMIN DHE TREGTIMIN E PRODUKTEVE BUJQËSORE - 2017"THIRRJE PËR APLIKIM - Masa 302 - "DIVERSIFIKIMI I FERMAVE DHE ZHVILLIMI I BIZNESEVE"THIRRJE PËR APLIKIM - Masa 302 - "SKEMA NACIONALE E GRANTEVE PËR UJITJEN E TOKAVE BUJQËSORE" për vitin 2017.Udhëzues për Aplikuesin - Masa 103Udhëzues për Aplikuesin - Masa 302Udhëzues për Aplikuesin - Masa 101Udhëzues për Aplikuesin - Masa për ujitjen e tokave bujqësoreDEKLARATË NËN BETIMPROGRAMI PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL 2017Thirrje për Aplikim - MASA 101 ,, INVESTIMET NË ASETET FIZIKE NË EKONOMIT BUJQËSORE,, SEKTORI I QUMËSHTIT, MISHIT, VEZËVE DHE PERIMEVE,SERRAVE ( PËRFSHIRË PATATEN).Korrigjim nr. 1 i Udhëzuesit për Aplikues për M-101Korrigjim nr. 1 i Udhëzuesit për Aplikues për M-103FORMULARI PËR APLIKIM - Masa101FORMULARI PËR APLIKIM - Masa 103FORMULARI PËR APLIKIM - Masa 302FORMULARI PËR APLIKIM - MASA Ujitja e tokave bujqësore Indiaktorët për Skemën e UjitjesIndikatorët Masa 101Indikatorët Masa 103Indikatorët Masa 302Lista e dokumenteve të nevojshme për aplikim - Ujitja e tokave bujqësoreLista e dokumenteve të nevojshme për aplikim - Masa 101Lista e dokumenteve të nevojshme për aplikim - Masa 103Lista e dokumenteve të nevojshme për aplikim - Masa 302MODEL PËR PËRGADITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - Masa 302MODEL PËR PËRGADITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - Masa 101MODEL PËR PËRGATITJEN E PROJEKT PROPOZIMIT - Masa 101MODEL PËR PËRGADITJEN E PLANIT TË BIZNESIT - Masa 103MODEL PËR PËRGATITJEN E PROJEKT PROPOZIMIT - Masa 302MODEL PËR PËRGATITJEN E PROJEKT PROPOZIMIT - Masa 302.5MODEL PËR PËRGATITJEN E PROJEKT PROPOZIMIT - Masa e UjitjesPjesa Financiare - Masa 101Pjesa Financiare - Masa 103Pjesa Financiare - Masa 302Korrigjim nr. 2 i Udhëzuesit për Aplikues për masën 103Korrigjim nr. 3, për pranueshmërinë e TVSH-së, i vlefshëm për të gjitha masat e PBZHR 2017Korrigjim nr. 2 i Udhëzuesit për Aplikues për masën 101Udhëzues për aplikues - Masa303 - “ ZBATIMI I STRATEGJIVE ZHVILLIMORE LOKALE- QASJA LEADER”
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31