MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Grante

  

Dokumentacioni i nevojshëm për Masën e Ujitjes - 2015Dokumentacioni i nevojshëm Masa-302 - 2015Dokumentacioni i nevojshëm Masa-103 - 2015Dokumentacioni i nevojshëm Masa-101 - 2015 Indiaktorët për Skemen e Ujitjes - 2015Indikatorët Masa-302 - 2015 Indikatorët Masa-103 - 2015 Indikatorët Masa-101 - 2015 Plani i Biznesit për Masën e Ujitjes - 2015Pjesa financiare e Planit të Biznesit Masa-302 - 2015Pjesa financiare e Planit të Biznesit Masa-103 - 2015Pjesa financiare e Planit të Biznesit Masa-101 - 2015Formulari Për Aplikim
MASA „Ujitja e tokave bujqësore 2015“
Formulari për Aplikim 2015
Masa 302 “Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve’’
Formulari për Aplikim
Masa 101, “Investimet në asetet fizike në ekonomitë bujqësore,, sektori i pemëve, perimeve (përfshirë patatet) sektori i rrushit, sektori i qumështit,sektori i mishit dhe sektori i vezëve 2015
Formulari për Aplikim 2015
Masa 103 -“ Investimet në asetet fizike në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore (sektori i përpunimit të qumeshtit,mishit, pemëve, perimeve dhe verës)
Thirrje Për Aplikim
Për Pagesa Direkte për kulturat bujqësore (grurë, farë gruri, misër, luledielli, perime në fushë të hapur dhe pemishte ekzistuese)
Thirrje Për Aplikim - Masa për ujitjen e tokave bujqësoreThirrje Për Aplikim - Masa 302Thirrje Për Aplikim - Masa 103 Thirrje Për Aplikim - Masa 101 Udhëzues për aplikues - Ujitja e Tokave BujqësoreUdhëzues për aplikues - Masa 302 - Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseveUdhëzues për aplikues - Masa 103 - Investimet në Asetet Fizike në Përpunimin dhe Tregtimin e Produkteve BujqësoreUdhëzues për aplikues - Masa 101 - Investimet në Asetet Fizike në Ekonomitë BujqësoreProgrami për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2015Programi për Pagesa Direkte për Vitin 2015THIRRJE PËR APLIKIM (22 prill - 5 qershor 2015)
Pagesa Direkte – Blegtori
Pagesa Direkte - Vreshtari
Pagesa Direkte - Material fidanor
THIRRJE PËR APLIKIM PËR GRUPET LOKALE TË VEPRIMIT TË PËRZGJEDHURA DHE PËR RRJETIN PËR ZHVILLIM RURAL TË GLV-VE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30