MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Grante

  

Njoftim për fermerëProgrami për Zhvillimin Rural 2019Korrigjim teknik nr. 1 i PBZHR-2019THIRRJE PËR APLIKIM PËR FERMERËT DHE EKONOMITË BUJQËSORE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËSUDHËZUES PËR APLIKUES - MASA 101: INVESTIMET NË ASETET FIZIKE TË EKONOMIVE BUJQËSOREDEKLARATË NËN BETIM - Masa 101Formulari për Aplikim - Masa 101Formulari për Indikatori - Masa 101 - Nënmasa - 101.1 PemëtFormulari për Indikatori - Masa 101 - Nënmasa - 101.2 - Serra, depo për pemë, perime dhe patateFormulari për Indikatori - Masa 101 - Nënmasa - 101.3 - Prodhimi i mishitFormulari për Indikatori - Masa 101 - Nënmasa - 101.4 - Prodhimi i qumështitFormulari për Indikatori - Masa 101 - Nënmasa - 101.5 - RrushiFormulari për Indikatori - Masa 101 - Nënmasa - 101.6 - VezëtLista e dokumenteve të dorëzuara - Masa 101Model - Biznes Plan - Masa 101Modeli - Projekt Propozimi - Masa 101Pjesa financiare- Masa 101Udhëzues për Aplikues - MASA PËR UJITJEN E TOKAVE BUJQËSOREFormulari për Aplikim - Ujitja e tokave bujqësoreFormulari për Indikatori - Masa Ujitja e tokave bujqësoreLista e dokumenteve të dorëzuara - Ujitja e Tokave BujqësoreUDHËZUES PËR APLIKUES 2019 - Masa 103. - ‘’Investimet në asetet fizike në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore,,Formulari për Aplikim - Masa 103Formulari për Indikator Masa 103 -Nënmasa 103.1 Përpunimi i QumështitFormulari për Indikator Masa 103 -Nënmasa 103.2 - Përpunimi i mishitFormulari për Indikator - Masa 103 - Nënmasa - 103.3 Përpunimi i frutave dhe perimeveFormulari për Indikator - Masa 103 - Nënmasa - 103.4 Përpunimi i verësLista e dokumenteve të dorëzuara - Masa 103Model - Plan Biznesi - Masa 103Pjesa financiare- Masa 103UDHËZUES PËR APLIKUES - MASA 302: DIVERSIFIKIMI I FERMAVE DHE ZHVILLIMI I BIZNESEVEDeklarata nën betim - Masa 302Formulari për Aplikim - Masa 302Formulari për indikator - Masa 302Lista e dokumenteve të dorëzuara - Masa 302Model - Planit të Biznesit - Masa 302Model - Projekt Propozim për nënmasën 302.4 Zhvillimi i turizmit ruralModel për Projekt- Propozim - Masa 302Pjesa financiare- Masa 302Udhëzues për aplikues - Masa 303 “ZBATIMI I STRATEGJIVE ZHVILLIMORE LOKALE - QASJA LEADER”Formulari për Aplikim - Masa 303Lista e dokumenteve të dorëzuara - Masa 303Numri i vendeve të reja të punës varësisht nga kapaciteti prodhues i cili do të realizohet me projektin e paraparë me aplikacion THIRRJE PËR APLIKIM PËR FERMERËT E REPUBLIKËS SË KOSOVËSUDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.18/2019 PËR PROGRAMIN E VEÇANTË INTEGRIMI SOCIO - EKONOMIK PËR FERMAT E VOGLA PËR VITIN 2019FORMULARI PËR APLIKIM - PROGRMI I VEÇANTË INETGRIMI SOCIO-EKONOMIK I FERMAVE TË VOGLA-2019Programi i veçantë INETGRIMI SOCIO-EKONOMIK I FERMAVE TË VOGLAMODEL PËR PËRGATITJEN E PROJEKT-PROPOZIMIT PROGRMI I VEÇANTË INETGRIMI SOCIO-EKONOMIK I FERMAVE TË VOGLA-2019
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30