REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Grante

  

Model - Plani i Biznesit - Masa 101Model - Projekt Propozim - Masa 101Model - Plani i Biznesit Masa 302Model - Projekt - Propozimi - Masa 302FORMULARI PËR APLIKIM
MASA ,,Ujitja e tokave bujqësore,, 2016
FORMULARI PËR APLIKIM
MASA 101 ,,INVESTIMET NË ASETET FIZIKE NË EKONOMITË BUJQËSORE,, SEKTORI I PEMËVE, PERIMEVE (PËRFSHIRE PATATET) SEKTORI I RRUSHIT, SEKTORI I QUMESHTIT, SEKTORI I MISHIT DHE SEKTORI I VEZËVE 2016
FORMULARI PËR APLIKIM
MASA 302 ,,DIVERSIFIKIMI I FERMAVE DHE ZHVILLIMI I BIZNESEVE’’
THIRRJE PËR APLIKIM - Masa 302
DIVERSIFIKIMI I FERMAVE DHE ZHVILLIMI I BIZNESEVE
THIRRJE PËR APLIKIM - MASA
SKEMA NACIONALE E GRANTEVE PËR UJITJEN E TOKAVE BUJQËSORE
THIRRJE PËR APLIKIM - Masa 101
SEKTORI I QUMËSHTIT, MISHIT, VEZËVE DHE PERIMEVE, SERRAVE (PËRFSHIRË PATATEN)
THIRRJE PËR APLIKIM - Masa 101
SEKTORI I PEMËVE, SEKTORI I RRUSHIT
Plani i Biznesit - Masa - Ujitja e tokave bujqësore 2016Udhëzues për aplikues: UjitjeUdhëzues për aplikues: Masa 302Udhëzues për aplikues: Masa 101THIRRJE PËR APLIKIM - Masa 103
INVESTIMET NË ASETET FIZIKE NË PËRPUNIMIN DHE TREGTIMIN E PRODUKTEVE BUJQËSORE
Formulari për Aplikim - Masa 103
INVESTIMET NË ASETET FIZIKE NË PËRPUNIMIN DHE TREGTIMIN E PRODUKTEVE BUJQËSORE
Udhezuesi per aplikante - Masa 103Indiaktorët për Skemën e Ujitjes - 2016Indikatorët Masa 101Indikatorët Masa 302Indikatorët Masa 103Lista e dokumenteve të nevojshme për aplikim - Masa 101Lista e dokumenteve të nevojshme për aplikim - Masa 103Lista e dokumenteve të nevojshme për aplikim - Masa 302Lista e dokumenteve të nevojshme për aplikim - Ujitja e tokave bujqësorePROGRAMI PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL 2016THIRRJE PËR APLIKIM 2016
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31