REPUBLIKA E KOSOVËS MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Departamenti për Analiza ekonomike dhe Statistika Bujqësore (DAESB)

Detyrat dhe përgjeësitë e Departamentit për Analiza Ekonomike dhe Statistika Bujqësore janë:


N
ë kuadër të Departamentit për Analiza Ekonomike dhe Statistika Bujqësore, bëjnë pjesë:

Personi kontaktues:
Delvina Hana Bakija - Drejtore e  DAE &SB
Tel: +383(0)38/ 200 -38 - 886
E-mail: [email protected]

Divizioni i Analizave Ekonomike (DAE)

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Analiza Ekonomike janë:

Analizat sektoriale për sektorin agro rural;

Udhëheqësi i Divizionit për Analiza Ekonomike raporton tek udhëheqësi i Departamentit të Analiza Ekonomike dhe Statistika Bujqësore.

Personi kontaktues:
Adelina Maksuti - Udhëheqëse e Divizionit për Analiza Ekonomike
Tel: +383(0)38/200-38-866
E-mail: [email protected]

Divizioni i Statistikave Bujqësore (DSB)

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Statistika Bujqësore janë:

Koordinimi/pjesëmarrja në procesin e përafrimit të legjislacionit dhe praktikave në fushën e statistikave bujqësore.

Udhëheqësi i Divizionit për Statistika Bujqësore raporton tek udhëheqësi i Departamentit për Analiza Ekonomike dhe Statistika Bujqësore.

Personi kontaktues:
Hakile Xhaferi - Udhëheqëse e Divizionit të statistikave  bujqësore
Tel: +383(0)38/ 211 136
E-mail: [email protected]    • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31