MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Pravni Departman

Depertmant  ima sledeće dužnosti i odgovornosti:
1.    Koordiniše i učestvuje u izradi normativnih akata u bliskoj saradnji sa kabinetom ministra sa ostalim odeljenjima i organizacionim jedinicama iz oblasti delovanja ministarstva;
2.    Odgovorno je za finalizaciju nacrta normativnih akata;
3.    U saradnji sa odeljenjima, jedinicama ili osobama odgovornim za izradu nacrta normativnih akata, obezbeđuje usklađenost normativnih akata koje predlaže ministarstvo, sa primenljivim zakonodavstvom u Republici Kosova kao i sa zakonodavstvom Evropske Unije – EU Acquis, uključujući pripremu deklaracije o usklađenosti (DoU) i tablice usklađenosti (TU);
4.    Daje pravna mišljenja koja se zahtevaju iz oblasti delovanja ministarstva;
5.    Sarađuje sa pravnom kancelarijom o pripremi, nadgledanju i izveštavanju zakonodavnog programa i o ostalim aktivnostima koje se odnose na proces izrade zakonodavstva;
6.    Identifikuje probleme tokom sprovođenja normativnih akata;
7.    Sarađuje sa ministarstvom pravde za predstavljanje ministarstva na sudu;
8.    Koordiniše aktivnosti za sprovođenje zakonodavstva sa odgovarajućim jedinicama ministarstva kao i sa ostalim ministarstvima i vladom;
9.    Održava i ažurira registar podzakonskih akata ministarstva;
10.    Podzakonske akte šalje pravnoj kancelariji nakon usvajanja istih od strane ministarstva;  
11.    Obezbeđuje sprovođenje pravnih obaveza pri sprovođenju zakona i ostalih odredbi iz oblasti delovanja minisatrstva;
12.    Priprema odluke, predloge različitih materijala koje zahteva sekretar o ministar;
13.    Vrši ostale dužnosti određene odgovarajućim zakonodavstvom.

Kontakt:

Shefki Zeqiri,
Direktor pravnog odeljenja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja   
Zgrada bivših političkih partija br. 35
10000 Priština/Republika Kosova

Tel:   +381 (0) 38 -211 829
Mob: +377 (0) 44 319 335
Fax:  +381(0) 38 211 885

E-mail: [email protected]
          
http://www.mbpzhr-rks.org 
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31