MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Administrativne Uredbe

ADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA - BR. 07/ 2007 O sadrini, formi i procedurama odravanja podataka o količini, vrstu i podvrstu proizvedenog, trgovanog i unitenog sadnog materijala 29.01.2007ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR. 26/ 2007 O suzbijanju i iskorenjivanju bolesti Tuberkuloze, Bruceloze i Leukoze kod goveda 29.01.2007 ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR. 22/2007 O ZATITI UMA OD POARA 29.01.2007ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR. 15/2007 O izmeni i dopunu Administrativnog Uputstva MA-Br. 25/2005 O prodaji umskih trupaca i drvnih sortimenata 29.01.2007ADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA BR. 20/ 2007 O utvrđivanju kritera za slubenu kontrolu kvaliteta, pakovanja, etiketiranja, trgovanja i ostalih potrebnih kontrola sadnog materijala 29.01.2007 ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA - BR. 12/07 O FEDERACIJI LOVACA KOSOVA 29.01.2007ADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA-BR. 04/2007 O izmeni i dopunu Administrativnog Upustva MA BR.14/2004 O registraciji, licenciranju i određivanju takse za uvoznike, izvoznike i trgovce sadnog materijala 29.01.2007ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BROJ 09/2007 ZA KORIĆENJE PANJAKA 29.01.2007ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR.24/2007 ZA SPORTSKO-REKREATIVNI RIBOLOV, SREDSTVA I OPREMU ZA SPORTSKO - REKREATIVNI RIBOLOV29.01.2007ADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA BR. 17/2007 Za formiranje i funkcionisanje regulativne slube i savetničkog borda za vetačka đubriva 29.01.2007ADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA - BR. 06/2007 O određivanju tarife cena usluga fitosanitarne kontrole 29.01.2007PRILOG MERILA ZA PROCENU OPASNOSTI OD UMSKOG POARA 29.01.2007QEVERIA E KOSOVËS/ MINISTRIA BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL VLADA KOSOVA/ MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA GOVERNMENT OF KOSOVA/MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT 29.01.2007 ADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA BR. 19/2007 O dozvolu uvoza, plasmanu na trite i upotrebu ovlaćenih pesticida 29.01.2007ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA - BR. 11/2007 O SEZONI LOVSTVA 29.01.2007 ADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA BR.03/2007 O izmeni i dopunu Administrativnog upustva MA-BR.12/2004 Za registraciju proizvođača sadnog materijala 29.01.2007ADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA-BR.08/2007 O utvrdjivanju taksi za izvoz i reizvoz 29.01.2007 ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR.29/2007 Za određivanje oblika i sadraja podataka u fitosertifikatu za izvoz, re-eksport i fitosertifikatu za unutranji promet bilja, biljnih proizvoda i ostalih objekata 29.01.2007ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR. 23/2007 PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE LOVAČKIH KADROVA 29.01.2007ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR. 16/2007 O izmeni i dopunu Administrativnog Uputstva MA-Br. 12/2005 O utvrđivanju cene za takse za korićenje drvenih i nedrvenih umskih prozvoda i za stručno-tehničke usluge 29.01.2007ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR. 21/2007 O funkcionisanju, nadlenostima i odgovornostima Laboratorije za veterinu i hranu Kosova 29.01.2007ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR. 13/2007 O licenciranju poslovnih subjekata koji obavljaju aktivnost na prikupljanju, uskladitenju i trgovine koama poreklom od ivih ivotinja 29.01.2007ADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA - BR. 05/2007 ZA ODREDJIVANJE USLOVA STOČNIH PIJACA 29.01.2007 ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA -BR. 18/2007 O stručnim veterinarskim aktivnostima Komore veterinara Kosova 29.01.2007ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA - BR. 10/2007 KRITERI UTVRĐIVANJA ZONA I POSTUPCI ZA OSNIVANJE LOVITA 29.01.2007ADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA-BR. 25/2007 O Amandmanu Administrativnog Uputstva MA-BR. 18/2005 od 06.07.2005 o Veterinarskoj kontroli uvoza i tranzita prehranbeninh i neprehrambenih proizvoda ivotinjskog porekla, ivih zivotinja i materija za razmnoava29.01.2007ADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA-BR. 02/2007 O izmeni i dopuni Administrativnog Upustva MA BR. 07/2005 od 31.03.2005 za utvrdjivanje uslova za licenciranje Poslovnih subjekata koji se bave veleprodajom i maloprodajom uvozom i markentingom Veterinarsko Medi29.01.2007
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30