MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Administrativne Uredbe

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPSRR)- BR.13/2016 0 PROVODJENJU NALITICKIH METODA I TUMACENJU REZULTATA21.12.2016ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 12/2016 O IZMENI I DOPUNI ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA BR. 07/2011 O REGISTRACIJI FARMERA15.12.2016ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 11/2016 O IZMENAMA I DOPUNAMA ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR 02/2016 O MERAMA I KRITERIJUMIMA PODRŠKE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA 2016 GODINU14.11.2016Administrativno Uputstvo (MPŠRR) br. 06/2016 o Farmakološki aktivnih supstanci i njihova klasifikacija što se tiče maksimalno koncentracijama rezidua u namirnicama životinjskog porekla08.11.2016ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 10/2016 KRITERIJUMI ZA PODRŽAVANJE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA – LEADER PRISTUP ZA 2016 GODINU 03.11.2016ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 07/2016 KOJA SE ODNOSI NA ZABRANU UPORABE U STOČARSTVO ODREĐENIH TVARI HORMONSKOG I TIREOSTATSKOG UČINKA I BETA-AGONISTA19.09.2016ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 08/2016 O IZMENAMA I DOPUNAMA ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR 02/2016 O MERAMA I KRITERIJUMIMA PODRŠKE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA 2016 GODINU19.09.2016ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 09/2016 O IZMENAMA I DOPUNAMA ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR 03/2016 ZA DIREKTNA PLAĆ́ANJA U POLJOPRIVREDI ZA 201619.09.2016Administrativno Upustvo (MPŠRR) Br. 03/2016 za Licenciranje Proizvođač I Prepakivača Veštačkog 15.06.2016Administrativno Upustvo (MPŠRR) Br. 03/2016 za Direktna Placanja u Poljoprivredi za 201624.05.2016ADMINISTRATIVNO UPUTSVO (MPŠRR) - BR. 02/2016 O MERAMA I KRITERIJUMIMA PODRŠKE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA 2016 GODINU01.04.2016ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 01/2016 OFINANSIJSKU NADOKNADU ZA VETERINARKE USLUGE NA TERENU18.01.2016
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30