MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Administrativne Uredbe

ADMINISRATIVNO UPUTSTVO MA BR. 19/2006 Za stavljanje ivih ivotinja u karantin 29.01.2006 ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR. 11/2006 O utvrđivanju kriterjuma za uzimanje uzoraka i vrednovanja vina 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR. 33/2006 O MERAMA ZA KONTROLU KLASIČNE SVINJSKE KUGE 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA - BR. 03/2006 O OVLAĆENJIMA I NADLENOSTIMA UMSKE INSPEKCIJE I POSTUPCIMA DONOENJA ODLUKA29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 38/2006 O KONTROLI PLODNOSTI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJITA 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR.08/2006 O formiranju Stalne komisije o hrani za ivotinje 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA. BR 29/2006 ZA OSNIVANJE NAUČNOG KOMITETA ZA OCENJIVANJE VETERINARSKO MEDICINSKIH PROIZVODA 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA-BR.26/2006 Za Marketniku Autorizaciju Veterinraskih Medicinskih Proizvoda Plasiarnih na Kosovu 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR.16//2006 O utvrđivanju taksi na usluge za fitosanitarnu, kontrolu na graničkim tačkama Opte odredbe 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUSTSTVO MA-BR.05/2006 O određivanju ovlaćene institucije za vrenje analiza, istraivanje i ocenjivanje vina na Kosovu 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR.22/2006 O odravanju Matične knjige za ivotinje 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA- BR. 13/2006 O visini naknade za obavezne veterinarsko-zdravstvenu kontrolu u prometu na administrativnim granićnim prelazima Kosova 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 35/2006 O UREDJENJU ZEMLJITA 29.01.2006ADMINISRATIVNO UPUTSTVO MA BR. 19/2006 Za stavljanje ivih ivotinja u karantin 29.01.2006 ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 41/2006 O PROMENI NAMENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJITA 29.01.2006ADMINISTRATIVNMO UPUTSTVO MA-BR.10/2006 O kvalitetu vetačkih đubriva 29.01.2006. ADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA. BR. 32/2006 ZA OSNIVANJE NAPLATA ZA VETERINARSKO MEDICINSKE PROIZVODE 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA - BR. 03/2006 O OVLAĆENJIMA I NADLENOSTIMA UMSKE INSPEKCIJE I POSTUPCIMA DONOENJA ODLUKA29.01.2006 ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR.07/2006 O formiranju Stalne komisije za uzgoj ivotinja 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA- BR.28/2006 O KONTROLI I ISKORENJIVANJE BOLESTI «PLAVI JEZIK» 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR.25/2006 O IZVESTAVANJU AKTIVNOSTI LICENCIRANIH PRIVATNIH VETERINARSKIH SUBJEKATA 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR. 15/2006 O STANDARDIMA I USLOVIMA ZA LICENCIRANJE PRERAĐIVAČA DRVNIH PROIZVODA 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 37/ 2006 O ZATITI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJITA OD EROZIJE 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR.20/2006 STANDARDI KVALITETA I KATEGORIZACIJA SVEEG MLEKA 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA- BR. 12/2006 O SADRAJU I NAČINU IZRADE PLANOVA GAZDOVANJA UMAMA NA KOSOVU 29.01.2006ADMNISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR. 34/2006 O KONTROLI, SPREČAVANJU I ISKORENJIVANJU BOLESTI TSE-A NA KOSOVU 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR.04/2006 O Izmeni i dopuni Administrativnog upustva MA-Br.13/05 O licenciranju subjekata za ripakovanje vetačkih đubriva 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA - BR. 40/2006 ZA ORGANIZACIJU RADA, NADLENOSTI, NAČINA ODLUČIVANJA ORGANA I KOMISIJA FEDERACIJE UDRUENJA KORISNIKA VODA 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR. 09/2006 O načinu i postupku osnivanja i registracije Udruenja navodnjavanja 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR.31/2006 O TRANSPORTU IVOTINJA29.01.2006ADMNISTRATIVNO UPUTSTVO MA- BR. 27/2006 O KONTROLI, SPREĆAVANJU I ISKORENJIVANJU BOLESTI EPIZOOTIČNE AFTE FMD NA KOSOVU 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR. 01/2006 O sertificiranju klanica i fabrika za preradu mesa i njihovom inspektovanju29.01.2006ADMINISRATIVNO UPUTSTVO MA-BR MA-BR 17/2006 O kontroli kvaliteta hrane za ivotinje i aditiva Opte odredbe 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-06/2006 O registraciji i licenciranju uzgajivača grođa, proizvođača i prerađivača vina 29.01.2006ADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA BR. 24/2006 ZA HUMANO KLANJE IVOTINJA OPTE ODREDBE 29.01.2006Administratvno Upustvo MA-BR. 14/2006 O Odredjivanju Maksimalne Granice Ostataka 29.01.2006 ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 36/ 2006 O REKULTIVACIJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJITA 29.01.2006
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31