MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Sektor laboratorije za hemijske analize vina

1.    Dužnosti i odgovornosti sektora laboratorije za fizičko-hemijske analize vina su :

1.1.     Priprema strateški plan za razvijanje laboratorije za vinarstvo;

1.2.     Prima šifrovane uzorke vina, i vrši fizičko-hemijske analize;

1.3.     Evidentira rezultate fizičko-hemijskih analiza i iste dostavlja upravnom sektoru;

1.4.     Priprema i deli izveštaje fizičko-hemijskih analiza za diviziju vinarstva i ostale zainteresovane stranke;

1.5.     Stvara uslove za obuke i uzdizanje humanih kapaciteta za vršenje analitičke procene vina;

1.6.     Stvara specifične mreže za obuku i obrazovanje o pitanjima koja se tiču upotrebe laboratorijske opreme;

1.7.     Sarađuje sa lokalnih i regionalnim laboratorijama koje se bave određivanjem fizičko-hemijskih parametra u vinu.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31