MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Administrativne Uredbe

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 14/2008 Za kategorizaciju rasadnog materijala28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 06/2008 O sprečavanju, kontroli, suzbijanju i iskorenjivanju bolesti Antraksa -Crnog Prita 28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 24/2008 Za unutranje i vanjske registre preduzeča za proizvodnju grođa, vina i ostalih proizvoda od grođa i vina 28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 03/2008 ZA UTVRÐIVANJE KRITERA I PROCEDURE ZA IZDAVANJE LICENCE ZA VRENJE RADOVA U UMAMA I UMSKOM ZEMLJITU 28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR.20/2008 O izradi registra proizvođača, uvoznika, izvoznika, uskladitača i raspodelioca biljka, biljnih proizvoda i drugih objekata u Ministarstvu Poljoprivrede, umarstva i Ruralnog Razvoja 28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 11/2008 O priznavanju i prihvatanju sorti strnih ita 28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 32/2008 O sprečavanju, kontrolu, suzbijanju i eradaciju bolesti Salmoneloze kod ivina 28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR.27/2008 O kontroli i nadgledanju bolesti Zaraznog Rinotrakeita (IBR) i Viralne Diaree (BVD) kog goveda 28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 17/2008 O utvrđivanju kvaliteta jaja 28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR. 8/2008 O SADRZAJU, NACINU IZRADE I POSTUPKU DONOSENJA PLANOVA MENADZIRANJA LOVISTIMA28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 13/2008 O priznavanju i prihvatanju hibrida kukuruza 28.01.2008 ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR.5/2008 Za uzgoj puzeva i stavljanju na promet njihovih proizvoda28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 22/2008 O dozvoli iznoenja na trite, upotrebe aktivnih substanci i upisa komercijalnog naziva proizvoda za zatitu bilja koje sadre aktivne substavnce dozvolene za 28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 02/ 2008 UPOTREBA LOVAČKOG ORUJA I PRIKLADNE MUNICIJE U LOVSTVU 28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUSTVO BR 19/2008 O Izmeni i dopuni Administrativnog Upustva MA-Br. 26/2005 O Merama Nadzora Određenih Materija i Njihovih Rezidua u ivim ivotinjama i Proizvodima ivotinjskog Porekla 28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR.10/2008 O TROFEJIMA DIVLJACI28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 31/2008 O registraciji i licenciranju matićnih voćnjaka i za potkalemljenje i natkalemljenje voća i vinove loze 28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUSTVO BR.15/2008 O sprečavanju, suzbijanju i iskorenjivanju zaraznih pčelarskih bolesti 28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 07/2008 O suzbijanju i iskorenjivanju bolesti Bruceloze kod ovaca, koza i svinja28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR.25/2008 ZA REPRODUKCIJU ZIVOTINJA28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 12/2008 O testiranju uzgojne i upotrebljene vrednosti UUV sorti krompira 28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 04/2008 O UZGOJU,PRIKUPLJANJU, PROMETU I KORIĆENJU UMSKIH NEDRVNIH PROIZVODA 28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR.21/2008 O određivanju postupaka za prijem uzoraka za analize 28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 29/2008 Za sprećavanje, kontrolu, suzbijanje i eradaciju bolesti Babezioze (Piroplazmoze) kod goveda, ovaca, koza i psi 28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 01/ 2008 O LOVOČUVARSKOJ SLUBI 28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR.18/2008 O veterinarsko-zdrvstvenim uslovima koje moraju ispunjavati objekti za uzgoj, proizvdnju i stavljanje u promet ribe, rakove i njihovih proizvoda 28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR.9/2008 O licenciranju aktivnosti akvakulture28.01.2008ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 30/2008 O Veterinarskoj farmakolokoj budnosti 28.01.2008
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30