MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Predstavlja se Izveštaj o upravljanju požarima u prirodi, uključujući smernice za upravljanje požarima na Kosovu

28.03.2024

Priština, 28. mart 2024. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja organizovalo je četvrtu po redu radionicu u okviru Programa upravljanja šumskim pocarima u prirodi za Zapadni Balkan, koji je juce održan u Prištini, i koji se finansira od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. - SDC, koordinira se od strane kompanije Farmahem iz Skoplja, Severna Makedonija, uz podršku Helvetas Sviss Intercooperation iz Švajcarske i Regionalnog centra za pracenje pozara (RFMC).

Svrha radionice je bila predstavljanje Izveštaja o upravljanju pozarima u prirodi ukljucujuci i Smernice za upravljanje pozarima u Republici Kosovo, koje ce uskoro biti javno i dostupno svim zainteresovanim stranama.

Tokom ove radionice predstavljen je nacrt Izveštaja nedostataka postojeceg sistema MZN-a, kao i pregled procesa izrade Nacionalne strategije za prilagodeno upravljanje pozara u prirodi.

Radionicu na nivou zemlje, koju je organizovala i vodila Arlinda Gashi, otvorio je Tahir Ahmeti, direktor Departmana za šumarstvo u MPŠRR, nastavljajuci dalje s govorom voda tima Programa upravljanja šumskim pozarima u prirodi zemljama zapadnog Balkana, Cvetan Nikolovski.

U ovoj radionici bili su prisutni i predstavnici institucija kao kljucnih aktera programa upravljanja pozarima u prirodi, ukljucujuci nauku, praksu i politiku.

Inace, Zapadni Balkan je prepoznat kao jedan od regiona koji su najviše pogodeni šumskim pozarima u prirodi u Evropi, gde klimatske promene, promena korišcenja zemljišta i ruralna migracija povecavaju ranjivost ekosistema na šumske pozare u prirodi u regionu. A da bi se ublazili negativni uticaji pozara, neophodna je sveobuhvatna, prekogranicna saradnja i razmena znanja radi jacanja kapaciteta za upravljanje pozara u prirodi.  

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30