REPUBLIKA KOSOVO MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Objavljuju se spiskovi izveštaja o selekciji PRR-a

23.10.2020

Priština, 23. listopada 2020. - Agencija za razvoj poljoprivrede (ARP) završila je preliminarnu procenu i sada su upoznati i izvještaji o izboru za deo projekata koji su se prijavili u shemu grantova-bespovratnih sredstava za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralni razvoj za 2020.-2021.

Preliminarni rezultati su obavljeni za ove pod-mere:

MERA: 101 : INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNE EKONOMIJE
• Sektor: 101.1 Voće Drvnih plodova-voća

• Sektor:101.1.1 Voće Oraha i

• Sektor: 101.2 Staklenici-plastenici

Objavljene liste su samo preliminarne liste, dok će konačne liste odobrenih projekata biti finalizirane i objavljene nakon isteka roka za žalbe i nakon prve inspekcije na terenu. U ovoj su fazi potencijalni korisnici svi podnosioci aplikacija koji su nakon ocene dobili najveći broj bodova i ispunili svu potrebnu dokumentaciju u skladu s Administrativnim upustvom (MPŠRR) br.02 / 2020 za mere i kriterijime za podršku ruralnom razvoju. za 2020/21, Program ruralnog razvoja 2020/21, kao i Smernice za aplikante-podnosioce zahteva.

U ovioj fazi nisu korisnici moguči podnosioci zahteva koji nisu dobili dovoljno bodova da bi se mogli smatrati potencijalnim korisnicima, na osnovu  odobrenog budžeta za te sektore.

U slučajevima kada podnosioci zahteva imaju jednake bodove, prema Administrativnom upustvu (MPŠRR) br.02 / 2020 o merama i kriterijumama za ruralni razvoj za 2020/21, Programu ruralnog razvoja 2020/21, kao i Smernice za podnosioce zahteva, prioritet odabira ima podnosioc zahteva koji se ranije prijavio.

Podnosioci zahteva koji nisu prošli fazu administrativne ocene su svi oni podnosioci zahteva koji nisu ispunili kriterijume podobnosti-prihvatljivosti, u skladu sa zahtevima Administrativnog upustva (MPŠRR) br.02 / 2020 o merama i kriterijumima za ruralni razvoj za 2020/21godinu, Program za ruralni razvoj 2020/21, kao i Smjernice za aplikante.

Podnosioci zahteva koji žele dobiti više informacija mogu se obratiti u kancelarijamm  ARP-a, svakog radnog dana od 13:00 do 15:30.

Liste odabira možete pronaći na sledećem linku:
http://www.azhb-ks.net/sq/raportet-e-perzgjedhjes-listat-e-vleresimit-te-pzhr-se
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30