MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Ministar Faton Peci: Sve primedbe revizora su adresirana za 6 meseci

29.09.2021

Priština, 29. septembra 2021. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Faton Peci izvestio je danas pred parlamentarnom Komisjom za nadzor javnih finansija da bi predstavio sve radnje koje je preduzeo u ovom periodu ove godine kako bi adresirao nalaze Izveštaj Državne revizorske službe za MPŠRR za 2020. godinu.

Ministar Faton Peci obavijestio je članove ove komisije da je nakon prijema revizorskog izveštaja preduzeo potrebne korake da se pozabavi svojim nalazima izradom akcionog plana za implementaciju preporuka.

“Ja kao minister,  preduzeo sve potrebne korake da bi adresirao  nalaze revizora i sprovodio sam ih na osnovu preporuka koje su proizlazile, samo za 6 meseci kao naslovna ličnost-šef ovog ministarstva.Jedna od njih su obaveze stvorene u MPŠRR -u i u Agenciji za razvoj poljoprivrede i Kosovskoj agenciji za šume, gde sam tražio da sve te obaveze, koje su usklađene sa zakonskim procedurama da se realizuju.Uporedo stim, sam zahtevao od odgovornih u ministarstvu i u obe agencije da poštuju sve procedure za trošenje javnog novca.Dodajući ovom, obaveštavam vas da sam osnovao Radnu grupu za proveru svih predmeta koji su bili za isplatu i svi ovi slučajevi su provereni”, rekao je ministar Peci.

U međuvremenu, on je naglasio da je preduzeo konkretne radnje za adresiranje preporuka revizora u pogledu izrade kriterijuma i planiranja budžeta za Program direktnih plaćanja, na osnovu nalaza koji su dati za ovaj program u smislu nepoštovanja budžetskog planiranja.U okviru izrade programa direktnih plaćanja, ministar Peci je naznačio da je on uključio nove kriterijume za subvencionisanje poljoprivrednih useva, koji su takođe nalazi revizora.

“U Novom programu za 2021. godinu, kao kriterijum, odlučili smo da ugovori treba da budu noterizovana na površinama većim od 10ha, ostavljajući otvorenu mogućnost podnošenja zahteva bez ugovora noterizovanom za površine ispod 10ha.Dok za sve one koji dokazuju krvnu liniju, nismo tražili ugovor i to je urađeno uzimajući u obzir imovinske probleme koji postoje kod nas’, rekao je ministar Faton Peci.

Između ostalog, ministar Faton Peci pred Komisijom za nadzor javnih finansija pokazao je da su preporuke revizora adresirao i u institucije koje funkcionišu u okviru MPŠRR-a, kao što su Poljoprivredni institut Kosova, Agencija za razvoj poljoprivrede i Agencija za šume Kosova .
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30