MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE
ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

APR donosi odluku o brisanju jednog identifikacionog broja farme (NIF)

24.07.2018

Priština, 24. jula 2018. - Agencija za Razvoj Poljoprivrede, koja funkcioniše u okviru Ministarstva Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, odlučila je da izbriše jedan identifikacioni broj farme, NIF-a iz ekonomskog domaćinstava farmera koji poseduju više od jednog takvog broja.

Svi oni poljoprivrednici koji su se aplicirali za dobijanje investicionih grantova iz Programa Poljoprivrede i Ruralnog Razvoja iz 2018. godine obavezni su da unutar  predviđenog zakonskog roka  od 8 dana da dobrovoljno deklarišu u Agenciji za Razvoj Poljoprivrede za brisanje jednog Identifikacionog broj farme iz njihove porodične ekonomije.

Ova odluka obavezuje Direkciju za odobravanje projekata ruralnog razvoja na APR-a da pregleda sve prijave za programe za ruralni razvoj 2018. godine, tokom kojeg se procjenjuje da li domaćinstvo ima više od jednog identifikacionog broja Farmi, da se odmah obavesti aplikanat za brisanje jednog broja.

Vršilac dužnosti izvršnog direktora APR, Ekrem Djokaj, pokazao je da je ova odluka doneta na osnovu najboljih poljoprivrednih praksi, kao i pojedinih pritužbi farmera za nediskriminaciju.

“Uzimajući u obzir ne realizuju u praksi zbog nedostatka primarnog i sekundarnog zakonodavstva koja reguliše na detaljan naćin Identifikovanog Broja Farme NIF porodičnih ekonomija, na osnovu pravnog mišljenja MPŠRR-a dt.17.07 .2018, kao i uzimajući u obzir zabrinutost poljoprivrednika, koji su se pojavljuju u jedinici za ljudska prava u MPŠRR da ne budu diskriminisani, ali da budu jednaki u finansijske podrške za projekte ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o zaštiti od diskriminacije, kao rasne, polne, verske, i u skladu sa principima civilne službe u Republici Kosovo, kao i da je na osnovu dobre poljoprivredne prakse, odlučili za uzimanje odluke skojom se obavezuje Direkcija  za odobravanje projekata ruralnog razvoja u Agenciji za razvoj poljoprivrede da informiše sve aplikante koji imaju više od jednog Identifikovanog Broja Farme NIF da dobrovoljno izbrišu  NIF “, rekao je Djokaj.

Dalje, on je pokazao da će aplikanti koji ispunjavaju sve kriterijume za finansijsku podršku iz Projekata Ruralnog Razvoja za 2018. koji dobrovoljno deklarišu za  brisanje NIF-a baviće tretirani i nadgledati u skladu sa primarnim i sekondarnom zakonodavstvom na snazi.

U suprotnom, odluka o brisanju  jednog NIF-a uzeta je u skladu člana 145 (stav 2) Ustava Republike Kosovo, uzimajući u obzir član 38 Zakona br. 03 / L-189 o Državnoj Upravi Republike Kosovo (Službeni list br. 82 od 21. oktobra 2010. godine), na osnovu člana 17 (stav 5 i stav 6) Pravilnika br. 02/2011 o Oblastima Upravne Odgovornosti Kancelarije Premijera i Ministarstava (22.03.2011.), na osnovu Pravnog mišljenja Pravnog Despartamenta MPŠRR-a od  dt.17.07.2018.

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30