MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Publikimi i azhurnimit të Kornizës për Menaxhim Mjedisor dhe Social - Versioni final

29.04.2021

Projekti për Bujqësi dhe Zhvillimit Rural (PBZHR) ka bërë azhurnimin e Kornizës për Menaxhim Mjedisor dhe Social (KMMS) 2017. Ky dokument do të sigurojë azhurnimin e KMMS aktual, (i cili ishte azhurnuar për herë të fundit në janar të vitit 2017) në këto pjesë: (i) Lista e produkteve të regjistruara për mbrojtjen e bimëve, (ii) Statusi i legjislacionit primar dhe sekondar të Kosovës, që kanë të bëjnë me veprimtaritë agro-mjedisore dhe sociale të PBZHR; (iii) Lista e aktiviteteve që kërkojnë Leje Mjedisore Komunale sipas ‘Udhëzimit Administrativ (MMPH)-Nr.01/2017 për Lëshimin e Lejes Mjedisore Komunale’.

Drafti i KMMS të azhurnuar për projektin PBZHR mund të lexohet dhe shkarkohet këtu në formatin PDF.
 

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30