MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Konkurse

KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT - STUDIMI FINAL I PROJEKTIT13.12.2021NJOFTIM
Zyrtar për Masën Asistencë Teknike dhe Trajnime dhe Inovacion dhe Transferim i Njohurive (grada 8) - një pozitë
Zyrtar i lartë për masën për agro-mjedis-klimë dhe bujqësi organike dhe për ngritjen dhe mbrojtjen e pyjeve (grada 8) - një pozitë
Zyrtar për rrjetin kombëtar rural dhe partnerët e tjerë social për përgatitjen e PBZHR (grada 8) - një pozitë
Zyrtar i lartë për mbështetjen e krijimit tëgrupeve prodhuese dhe për masat financiare (grada 8) - një pozitë
01.12.2021
NJOFTIM - Kandidatët fitues për pozitën Sekretar i Përgjithshëm26.10.2021NJOFTIM - Lista e ngushtë për kandidatët që vazhdojnë procedurën e mëtejme të rekrutimit për pozitën, Sekretar i Përgjithshëm në Ministrin e Bjqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural01.10.2021Konkurs - Zyrtar i lartë për testimin e makro dhe mikro elementeve në mostrat e tokave, plehrave dhe ujit për ujitje - Instituti Bujqësor I Kosovës Pejë30.09.2021Konkurs - Zyrtar i lartë për testimin e cilësisë së ushqimit për kafshë - Instituti Bujqësor I Kosovës Pejë30.09.2021Konkurs - Zyrtar i lartë për sëmundje virusale të bimëve - Instituti Bujqësor I Kosovës Pejë30.09.2021Konkurs - Zyrtarë i lartë për menaxhimin e cilësisë në laboratore - Instituti Bujqësor I Kosovës Pejë30.09.2021Konkurs - Zyrtar i lartë për mbetje të metaleve të rënda - Instituti Bujqësor I Kosovës Pejë30.09.2021Konkurs - Zyrtar i lartë për diagnostifikimin e patogjeneve në ushqime - Instituti Bujqësor I Kosovës Pejë30.09.2021Konkurs- Laborant në laboratorin e tokave, plehrave për ujitje - Instituti Bujqësor I Kosovës Pejë30.09.2021Konkurs - Ngritje (avancim) në detyrë - Udhëheqës i Prokurimit07.09.2021Konkurs - Ngritje (avancim) në detyrë - Udhëheqës i Divizionit për Buxhet dhe Financa07.09.2021KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT
1. Zyrtar për Masën Asistencë Teknike dhe Trajnime dhe Inovacion dhe Transferim i Njohurive (grada 8)
2. Zyrtar i lartë për masën për agro-mjedis-klimë dhe bujqësi organike dhe për ngritjen dhe mbrojtjen e pyjeve (grada 8)
3. Zyrtar për rrjetin kombëtar rural dhe partnerët e tjerë social për përgatitjen e PBZHR (grada 8)
4. Zyrtar i lartë për mbështetjen e krijimit tëgrupeve prodhuese dhe për masat financiare (grada 8)
11.08.2021
KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT - Zyrtar i lartë për mbështetjen e krijimit tëgrupeve prodhuese dhe për masat financiare (grada 8)11.08.2021KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT - Zyrtar për rrjetin kombëtar rural dhe partnerët e tjerë social për përgatitjen e PBZHR (grada 8)11.08.2021KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT - Zyrtar i lartë për masën për agro-mjedis-klimë dhe bujqësi organike dhe për ngritjen dhe mbrojtjen e pyjeve (grada 8)11.08.2021KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT - Zyrtar për Masën Asistencë Teknike dhe Trajnime dhe Inovacion dhe Transferim i Njohurive (grada 8)11.08.2021KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT -REKRUTIMI I ANKETUESVE PËR PROGRAMIN E GRANTEVE PËR ZHVILLIM TË HORTIKULTURËS29.07.2021Njoftim - Udhëheqës i Prokurimit 08.07.2021Njoftim - Udhëheqës i Divizionit për Buxhet dhe Financa 08.07.2021Konkurs - Udhëheqës i Prokurimit08.06.2021Konkurs - Udhëheqës i Divizionit për Buxhet dhe Financa08.06.2021ANULIMI I KËRKESËS PËR SHPREHJE TË INTERESIT
Projekti i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (PZHRB)
20.04.2021
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
1. Officer for the Technical Assistance and Trainings and Innovation and Knowledge transfer Measure (grade 8).
2. Senior officer for agri-environment-climate and organic farming measure and establishment and protection of forests (grade 8).
3. Officer for the national rural network and other social partners for the preparation of ARDP (grade 8).
4. Senior officer support for the setting up of producer groups and of financial measures (grade 8).
19.04.2021
Thirrje për Aplikim për certifikim të këshilltarëve për Bujqësi dhe Zhvillim Rural22.01.2021FORMË APLIKIMI PËR CERTIFIKIMIN E KËSHILLTARËVE PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL22.01.2021
  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30