MINISTRIA E BUJQËSISË
PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Divizioni i Auditimit të Brendshëm

Divizioni i Auditimit të Brendshëm

1.    Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të Auditimit të Brendshëm janë:
1.1    Siguron zbatimin adekuat dhe respektimin e ligjeve, rregullave, politikave, udhëzimeve dhe doracakëve të përcaktuar me legjislacion në fuqi;
1.2    Siguron përgaditjen me kohë të propozim-planit strategjik dhe vjetor të auditimit në bazë të vlerësimit të rrezikut;
1.3    Organizon, kryen dhe mbikkëqyrë të gjitha aktivitetet e auditimit të brendshëm për ministrinë dhe dorëzon rezultatet e auditimit, në pajtim me legjislacionin në fuqi;
1.4    Përgaditë dhe dorëzon raportet tremujore dhe vjetore për të gjitha aktivitetet e auditimit;
1.5    Përgatitë dhe zbaton programin e sigurisë së cilësisë për vlerësimin e brendshëm dhe të jashtëm të funkcionit të auditimit të brendshëm;
1.6    Raporton menjëherë tek menaxhmenti i lartë dhe Komiteti i auditimit, për çdo indikator të aktivitetit të mashtrimit apo korrupcionit, ofron propozime për përmirësimin e gjendjes si dhe nëse menaxhmenti i lartë nuk ndërmerr veprime të duhura, njohton autoritetet tjera kompetente.
2.    Udhëheqësi i Divizionit të Auditimit të brendshëm raporton tek Ministri.
3.    Numri i të punësuarëve në Divizionin e Auditimit të brendshëm është katër (4).

Agim Berisha - U.d. Drejtor i Auditimit të  Brendshëm
email: [email protected]
Tel: +383(0)38/200-38-860


  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30