# mbylle
MBPZHR - Logo SHQIP | ENGLISH | SRPSKI
Qeveria e Kosoves - Logo
  MINISTRIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  VIDEO GALERIA
Departamentet / Departamenti Ligjor

Baza ligjore

Departamenti Ligjor i MBPZHR është themeluar në bazë të Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/19 për Institucionet e Përkohshme Vetëqeverisëse në Kosovë ( shtojca X);
Departamenti Ligjo, fushë veprimtarinë e saj e ushtron në bazë të Rregullores së Punës së Qeverisë së Kosovës nr. 01/2007 të dt. 24.01.2007, Udhëzimit Administrativ nr. 13/2007 dt. 30.10.2007 të Qeverisë së Kosovës "Për Organizimin dhe Veprimtarinë e Shërbimeve Ligjore në Degën e Ekzekutivit - Qeverinë e Kosovës" Udhëzimit Administrativ të Sekretarit të Përhershëm të MBPZHR, Për organizimin e brendshëm nr. 02/2010 dhe dispozitave tjera në fuqi
Departamenti Ligjor (DL) i MBPZHR -së, udhëhiqet nga Drejtori i Departamentit i cili siguron menaxhimin dhe ofron shërbime ligjore për çështjet të cilat janë në kompetencë dhe përgjegjësinë e MBPZHR-së.

Detyrat dhe përgjegjësitë

• Hartimi i politikave dhe strategjive legjislative në bashkëpunim të ngushtë me Kabinetin e Ministrit, departamentet dhe me njësitë tjera organizative të MBPZHR- së;
• Hartimi i legjislacionit primar dhe sekondar në bashkëpunim të ngushtë me Kabinetin e Ministrit, me departamentet dhe njësitë tjera organizative nga fushë veprimtaria e MBPZHR -së;
• Sigurimi i përputhshmërisë së ligjeve dhe të akteve tjera nënligjore të propozuara/sponzoruara nga Ministria me legjislacionin e Bashkimit Evropian (Acquis Cummunitaire ), si dhe me ligjet e aplikueshme në Kosovë;
• Dhënia e këshillave ligjore, rekomandimeve, udhëzimeve dhe opinioneve të kërkuara njësive dhe zyrtarëve brenda MBPZHR-së dhe Qeverisë;
• Përfaqësimi i MBPZHR-së në gjykatë në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, si dhe për asistimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ligjore në favor të MBPZHR -së;
• Sigurimi i përmbushjes së detyrave ligjore në zbatimin e ligjit dhe të dispozitave tjera nga fushë veprimtaria e MBPZHR -së;
• Bashkëpunimi me institucione tjera të nivelit qendror dhe lokal për krijimin e infrastrukturës ligjore nga fushë veprimtaria e MBPZHR -së;
• Hartimi i vendimeve, propozimeve dhe të materialeve të ndryshme të kërkuara nga Sekretari dhe Ministri.

 
Personi kontaktues:
Shefki Zeqiri

Tel:
(038)/211 829

CENTREX:
38 460

E-mail:
shefki.zeqiri@ks-gov.net

  RAPORTE DHE PUBLIKIME
  Më shumë publikime  
  LIDHJET INSTITUCIONALE
Webmail  |  Set as Homepage  |  Autorët  |  RSS
Adresa: Rr. Nëna Terezë, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: 038 211 821
Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2010 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural